توری پلیسه دوطرف به بغل بازشو

بازگشت
نام محصول: توری پلیسه دوطرف به بغل بازشو قیمت محصول : جزئیات:

در سیستم توری پلیسه آلا نیاز به مشخص کردن جهت باز و بسته شدن توری نمی باشد و با توجه به طراحی آن در هر جهت قابلیت چرخاندن و نصب آن در دو جهت را دارا می باشد