مراحل تولید پروفیل آلومینیوم

برای تولید کلیه مقاطه پروفیل های آلومینیومی صنعتی و ساختمانی از یک فرایند مشخص استفاده می گردد.

1-         تهیه بیلت بصورت آماده و یا ریخته گری بصورت DC  و یا ریختگری در بوته های چدنی

2-         گرم کردن بیلت ها در منطقه های مخصوص با درجه حررات مشخص

3-         قرار دادن بیلت های آلومینیومی داخل کانتینر پرس آلومینیوم که بصورت دستی و اتومات قابل انجام می باشد.

4-         تزریق بیلت به درون قالب های قرار گرفته روی دستگاه توسط فشار هیدرولیکی پمپ های هیدرولیک روی سیلنر پرس آلومینیوم

5-         استرچ پروفیل های آلومینیوم تولید شده و برش کاری به اندازه مورد سفارش

6-         قرار دادن پروفیل های آلومینیوم در کوره های ایچینگ جهت افزایش سختی پروفیل

7-         ارسال به واحد رنگ یا آبکاری

8-         بسته بندی که به دو صورت اتومات ماشینی و دستی صورت می پذیرد

در بعضی موارد ممکن است متناسب با پروفیل های تولیدی در مورد سفارش روند فوق اندکی متفاوت صورت می پذیرد.

ارسال نظر