تولید پروفیل رنگی

با توجه به محل بکارگیری پروفیل های آلومینیوم بصورت معمول پس از تولید، ابکاری  یا رنگ می شوند . رنگ کاری پروفیلهای آلومینیومی توسط خطوط رنگ الکترواستاتیک صورت می پذیرد . این خطوط رنگ پروفیل آلومینیوم به دو صورت کاموایر وباکس متداول هستند . در سیستم رنگ آلومینیوم بصورت باکس که مدلی قدیمی تر می باشد پروفیل از کابین رنگ عبور کرده وتوسط رباط های پاشش رنگ پودری روی سطح آلومینیوم را می پوشاند و سپس به داخل کوره هایی خاص هدایت می شوند . درزمانی حدود 20 دقیقه و دمایی 220 درجه ای رنگ روی سطح پروفیل آلومینیوم پخته می شود و سپس از داخل کوره خارج میگردد و پس از خنک شدن بسته بندی می گردد.

اما در روش کاموایر پروفیل ها روی پایه های مخصوص چیده می شوند و پس از عبور از کابین رنگ و پاشش رنگ پودری رویسطح پروفیل از داخل کوره های طولی عبور داده شده و رنگ پخته می شود و پس از خروج از طرف دیگر کوره در مسیر دیگری تخلیه می گردند. در روش کاموایر سرعت و دقت رنگ نسبت به روش باکس بالاتر و به صرفه تر می باشد.

ارسال نظر